Chính sách bảo mật

CHÍNH SÁCH RIÊNG TƯ

Bảo vệ sự riêng tư của bất kỳ thông tin cá nhân nào bạn, chính sách bảo mật rất quan trọng với Mig8.link. Điều này bao gồm tên và địa chỉ của bạn, ngày sinh, chi tiết ngân hàng / thẻ tín dụng cùng với các thông tin liên quan khác được cung cấp. Mig8.link tuân thủ luật bảo mật dữ liệu và luật riêng tư của các quốc gia mà chúng tôi hoạt động và do đó mọi hoạt động sử dụng thông tin sẽ được tuân thủ theo các quy tắc và quy định này.

Mig8.link lưu trữ thông tin của bạn cho lần truy cập tiếp theo của bạn. Mig8.link lưu trữ các thông tin bạn đã nhập vào ngay từ khi đăng ký. Điều này bao gồm thông tin cá nhân như tên, địa chỉ, ngày sinh và các chi tiết về ngân hàng. Chúng được lưu trữ để thực hiện việc đăng nhập và / hoặc các giao dịch tiếp theo của bạn nhanh hơn.

Đối với người chơi đã có tài khoản tại Mig8.link, bạn có thể kích hoạt phiên cookie để cho phép bạn nhập lại Trang web của chúng tôi mà không cần nhập lại thông tin đăng nhập của bạn. Các máy chủ web của chúng tôi theo dõi các trang mà bạn ghé thăm trong trang web của chúng tôi.

Thông tin cá nhân của bạn sẽ được sử dụng như thế nào

Mig8.link xử lý thông tin cá nhân của bạn trong giới hạn của luật bảo mật dữ liệu có liên quan. Chúng tôi sử dụng thông tin được cung cấp cho các mục đích sau:

  1. Quản trị Tài khoản
  2. Bảo trì tài khoản và dữ liệu
  3. Theo dõi Trang web / Lưu lượng Trang
  4. Giám sát chất lượng dịch vụ
  5. Theo dõi Tùy chọn của Trình phát cho Quảng cáo Tuỳ chỉnh

Bất kỳ dữ liệu nào được ghi lại thuộc các mục đích nói trên đều là sở hữu của K8.Casino. Chúng tôi có thể giám sát các cuộc hội thoại của chúng tôi với bạn, cho dù đó là trò chuyện trực tiếp hoặc email điện tử, để làm cơ sở giúp cải tiến các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp.

Tiết lộ thông tin cá nhân của bạn

Thông tin Cá nhân bạn đã cung cấp có thể được cho các mục đích đã nêu trên, được tiết lộ hoặc chuyển giao cho các công ty liên kết hoặc nhà cung cấp giải pháp kinh doanh đối tác. Chính sách bảo mật chỉ cung cấp những thông tin liên quan đến dịch vụ được cung cấp / yêu cầu sẽ được tiết lộ. Chính sách tiết lộ này, dựa trên luật pháp hoặc các chính sách về quản lý, cũng mở rộng cho bất kỳ cơ quan quản lý nhà nước nào.

Tuân Thủ

Khi bạn đăng ký với Mig8.link, bạn đồng ý với các điều khoản được nêu trong Các Điều Khoản và Điều Kiện của chúng tôi và phải cung cấp thông tin cho các chính sách nêu trên. Đối với bất kỳ mong muốn sửa đổi hoặc giới hạn sự đồng ý của bạn với bất kỳ chính sách đã nêu, vui lòng thông báo cho chúng tôi thông qua Hỗ trợ Khách hàng của chúng tôi.